• vn
  • en
  • thai

1900 561 558
(2.000đ/phút)

Giao Diện Ngoài Thành

Cẩm nang> Tính Năng


[Thành]: nhấp Thành có thể xem thông tin cơ bản của thành. Nếu Thành là của bản thân thì có thể nhấp chọn để vào thành.

Reign of warlord

[Đất]: nhấp Đất xem thông tin cơ bản của đất, có thể chọn chỉ lệnh đội quân với đất đó.

[Nút Nhiệm Vụ]: Nhấp mở giao diện nhiệm vụ. Xem thông tin nhiệm vụ và nhận thưởng.

[Thế Lực Tân Thủ]: Nhấp mở giao diện thế lực tân thủ. Xem hướng dẫn hiệu quả đặc biệt.

[Chính Lệnh]: Nhấp mở giao diện Chính Lệnh. Xem giới thiệu và mua Chính Lệnh.

[Đổi Thông Tin]: nhấp có thể xem Tài NguyênThông tin người chơi.

[Bản Đồ Nhỏ]: Có thể xem địa hình, vị trí hiện tại và phân bố thế lực.

  • [Hiện/Ẩn bản đồ nhỏ]: có thể đổi hiện hoặc ẩn.
  • [Bản Đồ Thế Giới]: nhấp mở giao diện Bản đồ Thế Giới, có thể xem tình hình Bản đồ Thế Giới và bản đồ 13 châu.
  • [Định Vị]: nhấp mở danh sách định vị. Trong danh sách, có thể chọn mục tiêu cần chuyển đến.

[Chat]: Nhấp mở giao diện chat, có thể chat với người chơi trong thế giới, châu, đồng minh và xem thông tin hệ thống.

[Nhắc Nhở Chiến Báo]: khi có chiến báo mới xuất hiện, nhấp mở chiến báo. Trong giao diện, có thể xem chiến báo của đội quân.

[Nhắc Nhở Thư]: khi có thư mới sẽ xuất hiện, nhấp mở giao diện Thư. Trong giao diện xem thư, nhận đính kèm, gửi thư.

[Nạp Ngọc]: Nhấp có thể mở giao diện Nạp và mua Ngọc trong giao diện.

[Tướng]: nhấp mở giao diện Tướng, có thể xem tướng trong giao diện.

[Chiến Pháp]: nhấp mở giao diện Chiến pháp. Trong giao diện, xem Chiến pháp hiện có, chuyển hóa EXP chiến pháp, tách chiến pháp mới.

[Nội Chính]: nhấp mở giao diện Nội Chính. Trong giao diện thực hiện “Thu thuế”, “Giao dịch”, “Trấn Thủ”, "Dời Đô", "Di Cư".

[Thành]: nhấp mở giao diện Thành. Trong giao diện xem thông tin cơ bản và đội quân của thành chính, thành phụ, cứ điểm, quân doanh.

[Chiêu Mộ]: nhấp mở giao diện chiêu mộ để chiêu mộ tướng.

[Hiện/Ẩn tính năng]: nhấp hiện/ẩn nút tính năng.

[Thiết Lập]: nhấp có thể mở giao diện để thiết lập trò chơi.

[Hỗ Trợ]: nhấp giao diện để mở “Giúp Đỡ Tinh Linh”, liên hệ CSKH.

[Thông Báo]: nhấp mở giao diện để xem nội dung thông báo của Server.

[Nạp]: nhấp mở giao diện Nạp để mua Ngọc.

[Chiến Báo]: nhấp mở giao diện để xem chiến báo chiến đấu của đội quân.

[Thư]: nhấp mở giao diện để xem Thư, nhận đính kèm, gửi thư.

[Hoạt Động]: nhấp mở giao diện để xem hoạt động đang thực hiện của Server.

[Diễn Võ]: nhấp mở giao diện để xem cách chơi Diễn Võ.

[Hạng]: nhấp mở giao diện để xem hạng cá nhân và đồng minh.

[Đồng Minh]: nhấp mở giao diện để vào/xây hay xem thông tin đồng minh.

[Thế Lực]: nhấp mở giao diện để xem tiến trình server hiện tại và nhận thưởng.