Chuỗi Sự Kiện Chào Mừng Máy Chủ Mới

Kết Giao Đồng Minh

Sự kiện


  • Thời gian: Từ ngày 1 - ngày 5 kể từ khi mở máy chủ.
  • Điều kiện: Tất cả Chúa công tham gia ROW
  • Nội dung: Trong 5 ngày đầu tiên kể từ khi mở máy chủ, các Đồng Minh chiêu nạp được thành viên đạt số lượng nhất định sẽ nhận được thưởng cho toàn bộ Thành Viên. Riêng Minh Chủ của Đồng Minh sẽ nhận thưởng nhiều hơn.
Điều kiện
(Số thành viên Đồng Minh)
Phần thưởng
Minh ChủThành Viên
15 NgườiNgọc *400Ngọc *200
25 NgườiNgọc *600Ngọc *300
40 ĐiểmNgọc *1000Ngọc *500

Ghi chú

  • Nội dung hoạt động này trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
  • Thông tin chính thức cuối cùng của hoạt động xin quý Chúa công vui lòng xem trong trò chơi.