Chuỗi Sự Kiện Chào Mừng Máy Chủ Mới

Đăng Nhập Nhận Thưởng

Sự kiện


  • Thời gian: Mở server – vĩnh viễn
  • Điều kiện: Tất cả Thành chủ tham gia ROW
  • Nội dung: Các Chúa công đăng nhập trò chơi mỗi ngày sẽ được nhận ngay các Danh Tướng cùng các tài nguyên giá trị. Hoạt động chỉ kết thúc sau khi các Chúa công đã đăng nhập đủ và nhận tất cả phần thưởng.
NgàyPhần thưởng
Ngày 1Xu*10.000
Ngày 2Lư Thực*1
Ngày 3Lưu Bị*1 + Xu*10.000
Ngày 4Chu Tuấn*1 + Xu*10.000
Ngày 5Tôn Kiên*1 + Xu*10.000
Ngày 6Xu*10.000
Ngày 7Viện Thiệu*1
Ngày 8Xu*10.000
Ngày 9Xu*10.000
Ngày 10Chu Tuấn*1 + Xu*10.000
Ngày 11Xu*10000
Ngày 12Gỗ*15.000 + Sắt*10.000 + Đá*10.000 + Lúa*10.000 + Xu*10.000
Ngày 13Xu*10.000
Ngày 14Ngọc*100 + Xu*10.000
Ngày 15Sắt*20.000 + Gỗ*15.000 + Đá*15.000 + Lúa*15.000 + Xu*10.000
Ngày 16Xu*10000
Ngày 17Ngọc*200 + Xu*10.000
Ngày 18Xu*10.000
Ngày 19Xu*10.000
Ngày 20Xu*10.000
Ngày 21Ngọc*200 + Xu*10.000
Ngày 22Xu*10.000
Ngày 23Xu*10.000
Ngày 24Ngọc*200 + Xu*10.000
Ngày 25Xu*10.000
Ngày 26Lúa*30.000 + Gỗ*20.000 + Sắt*20.000 + Đá*20.000 + Xu*10.000
Ngày 27Xu*10.000
Ngày 28Linh Đế*1

Ghi chú

  • Nội dung hoạt động này trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
  • Thông tin chính thức cuối cùng của hoạt động xin quý Chúa công vui lòng xem trong trò chơi.