Chuỗi Sự Kiện Chào Mừng Máy Chủ Mới

Chung Sức Công Thành

Sự kiện


  • Thời gian: Từ ngày 1 - ngày 14 kể từ khi mở máy chủ.
  • Điều kiện: Tất cả Chúa công tham gia ROW
  • Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, Đồng Minh chiếm được Thành Trì cấp 3 trở lên đạt số lượng nhất định sẽ nhận được thưởng cho toàn Đồng Minh. Riêng Minh Chủ của Đồng Minh sẽ nhận thưởng nhiều hơn.
Điều kiện
(Số thành chiếm được)
Phần thưởng
Minh ChủThành Viên
1 ThànhNgọc*1.000Ngọc*800
2 ThànhNgọc*2.000Ngọc*1.600
3 ThànhNgọc*3.000Ngọc*2.400

Ghi chú

  • Nội dung hoạt động này trên trang chủ chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
  • Thông tin chính thức cuối cùng của hoạt động xin quý Chúa công vui lòng xem trong trò chơi.